Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Ösztöndíjpályázat közoktatási intézményben tanulók számára

A 2020/2021-es tanévben is pályázhatnak ösztöndíjra a közoktatási intézményekben tanuló, budaörsi lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló és jól tanuló fiatalok. Jelentkezni 2020. szeptember 1-je és 30-a között lehet.
Budaörs Város Polgármestere
a 2020/2021. tanévre vonatkozóan kiírja a
Közoktatási
intézményben tanulók
ösztöndíjpályázatát

 

A pályázatra az

-   az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező,
-  hátrányos szociális helyzetű

 

tanuló  jelentkezhet,  aki  az  általános  iskola  7-8  évfolyama,  szakiskola,  gimnázium, szakközépiskola nappali képzésében folytat tanulmányokat, és az előző tanév folyamán

 

-  tanulmányi átlaga általános iskolai tanulók, a gimnáziumban tanulók, valamint
az  érettségit  adó  képzésben  részt  vevő  tanulók  esetében  4,60-5,00  között,
szakképzésben résztvevő tanulók esetében 4,20-5,00 között volt;
-  országos vagy nemzetközi tanulmányi, szaktantárgyi versenyen 1-10 helyezést
ért el.

 

További  információ  fellelhető  és  a  szükséges  dokumentumok  letölthetők  a
www.budaors.hu honlapról vagy átvehetők személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

 

A  pályázat  benyújtható  2020.  szeptember  01.  és  2020.  szeptember  30.  napja
között.

 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) Szociális és
Egészségügyi Irodáján, I. em. 105. szobában, a pályázati adatlapon szereplő kötelező mellékletekkel együtt egy példányban kell benyújtani.

 

További információ kérhető a (23) 447 887 telefonszámon.

 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

A pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj havi összege megegyezik a mindenkori
minimálbér legkisebb összegének 10%-ával (2020-ban 16100 Ft), megállapítása
a tanév szorgalmi időszakára 10 hónapra, utalása folyószámlaszámra történik.

 

A pályázat kötelező mellékletei:
-  tanulmányi jogviszony igazolása,
-  a  tanulmányi  eredményt  igazoló  okirat  másolata  (2020.  júniusi  dátumú
bizonyítvány),
-  a  kiemelkedő  tanulmányi,  művészeti,  tudományos  és  sporttevékenységet
tanúsító iratok másolata,
-   az osztályfőnök támogató javaslata
-  a  szülő(k)  munkáltató  által  a  kérelem  benyújtását  megelőző  havi  (2020.  08. havi) nettó jövedelemigazolása (családi pótlék,  gyermektartásdíj, árvaellátás,
nyugdíj,  stb.),  jövedelemmel  nem  rendelkezők  esetében  a  Pest  Megyei
Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Munkaügyi
Kirendeltség) igazolása (álláskeresési járadék), alkalmi munkából élők esetén:
nyilatkozat a jövedelemről, vállalkozók esetén: a lezárt adóévről NAV igazolás
és nyilatkozat a 2020. év 01-08. havi nettó jövedelemről havi bontásban;
-  különélő  szülők  esetén  a  gyermek  elhelyezéséről  szóló  bírósági  vagy
gyámhatósági döntés;
-  16.  életévet  betöltött  testvér  esetén  30  napnál  nem  régebbi  iskolalátogatási
igazolás.

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes.

 

Budaörs  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Szociális  és  Egészségügyi
Bizottsága 2020. október 31-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat:
-  a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból
kizárja;
- az ösztöndíj elbírálása tanulmányi eredmény, valamint szociális rászorultság alapján
történik,
-  pályázó  családjában  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  nem  haladja  meg  az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 210%-át (jelenleg: 59850
Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 230%-át (jelenleg: 65550 Ft).

 

A  döntésről  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  8  munkanapon  belül,  írásban
értesíti a pályázókat.

 

Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni a Polgármesteri Hivatalt.

 

A  közoktatási  intézményben  tanulók  ösztöndíjpályázatának  jogszabályi  hátteréül  a Budaörs  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  tanulmányi  ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX. 24.) önkormányzati rendelete szolgál.

Kapcsolódó dokumentumok

VISSZA

Eseménynaptár

2020.09

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 1. 7
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 1. 14
 2. 15
 3. 16
 4. 17
 5. 18
 6. 19
 7. 20
 1. 21
 2. 22
 3. 23
 4. 24
 5. 25
 6. 26
 7. 27
 1. 28
 2. 29
 3. 30
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig