Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Pályázat egy Máriavölgy utcai 478 négyzetméteres telekre

Budaörs Város Önkormányzata képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, Máriavölgy utcában található, Budaörs, 1446/4 helyrajzi számú, 478 négyzetméteres kivett beépítetlen terület értékesítésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30., 16:00 óra.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

69/2020. (VI.24.) ÖKT számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

a Budaörs, Máriavölgy utcában található, Budaörs, 1446/4 helyrajzi számú, 478 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére

 

 

1. Az ingatlan bemutatása:

 

A Budaörs, 1446/4 helyrajzi számú ingatlan természetben a Máriavölgy utca felől közelíthető meg. Környezetében régebbi és új építésű családi lakóházak találhatók, illetve néhány üres telek. Az úttest az ingatlan előtt egysávos, szilárd aszfalt burkolatú, járda az ingatlan előtt nincs kiépítve. Az utcát hosszában egy nyitott, széles, az alján kövezett vízelvezető árok osztja ketté, amelyen gyalogosan és gépkocsival, hidakon lehet átkelni. Az utcában vízvezeték, csatorna, elektromos és gázvezeték van.

 

Az ingatlan kb. 5 m széles, derékszögben megtörő nyélben kezdődő, közel négyzet alakú, tengelye ÉNy-DK-i irányú.Az ingatlan felszíne a Máriavölgy utcai nyél környékén közel sík, utána meredek, 30-40 % emelkedésű. Felszínén természetes növésű gyep, cserjék, bokrok, kisebb fák vannak. Az ingatlan részben bekerített, a telken felépítmény nincs. Az utcában minden közmű alapvezeték (elektromos áram, vezetékes víz, csatorna, gázvezeték) megtalálható, az ingatlanra beállást nem alakítottak ki. A terület Lk-1/VED építési övezetbe tartozik.

 

A Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet előírásai:

Az Lk-1/VED (Kőhegy védett kisvárosias lakóterület) építési övezetben elhelyezhető rendeltetések:

a) lakó,

b) kereskedelem-szolgáltatás,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

d) sport,

e) kulturális, közösségi szórakoztató,

f) szállás jellegű,

g) igazgatási, iroda,

h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari tevékenység.

 

A kisvárosias lakóterület építési övezeteiben az új főépítmény építésének, meglévő épület bruttó szintterületének egyszeri, min. 25 m² -rel való bővítésének, valamint új rendeltetési egység kialakításának közművesítési feltétele:

a) közüzemi energiaszolgáltatás,

b) közüzemi ivóvíz szolgáltatás,

c) közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás,

d) csapadékvíz elvezetés az (OTÉK szerinti) telken belüli kezeléssel, valamint a 28. § (5) bekezdés szerinti késleltetett tározással és közterületi elvezetéssel.

 

Az építési övezetben egy telken 300 m² telekterületig legfeljebb 1 rendeltetési egység, 300 m² feletti területű telken legfeljebb 2 rendeltetési egység helyezhető el. Az építési övezetben fekvő telken bármely épület bruttó szintterülete legfeljebb 250 m², földszinti bruttó alapterülete 100 m² lehet.

 

A Budai Tájvédelmi Körzet védett terület részét képező budaörsi kopárok védelme érdekében a Kőhegy 1634/1  hrsz-ú ingatlannal határos telkeken védősávot kell tartani a 1634/1 hrsz-ú telekkel való közös telekhatár mentén, attól párhuzamosan mérve. A védősáv mértéke a telkek mérete szerint a következő: 

-  200 m² vagy annál kisebb telekméret esetén 1,0 m; 

-  200 m²-nél nagyobb és 600 m²-nél kisebb telekméret között 3,0 m; 

-  600 m² és annál nagyobb telekméret fölött 5,0 m.

 

A Budaörs Város Településképének védelméről szóló rendelet előírásai:

A területen tervezett új épületek létesítése és meglévő épületek átalakítása, bővítése esetén az épületek építészeti karakterének követelményei:

a)  azokon a telkeken amelyek a lejtő felől megközelíthetők az épület elhelyezésével illeszkedni kell az eredeti beépítéshez, az épületeket a lejtő felőli közterületi határhoz közelebb kell elhelyezni úgy, hogy azok megközelítse is csak erről a közterületről legyen biztosított, és a hegyoldal felőli közterülethatártól a lehető legtávolabb legyen épület, épületrész, azokon a telkeken amelyek a gépjárművel csak a hegy felől közelíthetők meg, az épületek a telek felső részén is elhelyezhetők;

b)  az övezetben új épületek kizárólag magastetős kialakítással épülhetnek, 40 – 45 fok közötti hajlásszöggel, az utcára merőleges gerinccel, tető akkor lehet az utcával párhuzamos gerincű, ha így igazodik a környezetben kialakult beépítéshez;

c) az épület eredeti terepszinttől mért gerincmagassága legfeljebb 9,0 m lehet a lejtő felőli oromzatos homlokzaton mérve;

d)  az épület telepítése, léptéke, arányai és a homlokzati anyagainak őrizni kell a présház jelleget, új épület közterület felőli oromzatos – oromfal nélkül – homlokzatának magasság szélesség arányát 1:1 és 1:3 között kell kialakítani;

e)  a terület hagyományos épületeire jellemző osztott ablakok és kőkeretezés megtartandó és az új épületek esetében is törekedni kell alkalmazására;

f)a területen csak természetes pala vagy cserépfedés készíthető, a homlokzatok kialakításánál nyers falazat, vakolt felszín és kőburkolat alkalmazandó;

g)  az épületek falazati és födém tartószerkezeteinek kialakításánál csak kiselemes építőanyag, a tető héjazatot tartó szerkezeteinél csak fa szerkezetek alkalmazhatók;

h) új épületek építésekor, vagy meglevő épületek felújításakor törekedni kell arra, hogy azok az eredeti présház hangulatot tükrözzék, továbbá minimális homlokzatdíszítést kell alkalmazni.

  

A területen fekvő telken bármely épület legfeljebb 3 szintes kialakítású lehet, amiből csak 2 szint lehet nem terepszint alatti épületszint. A telken meglévő mélypince nem számít külön szintnek. 

Az egy telken belül elhelyezett önálló épületek között legalább 3,0 m telepítési távolságot kell tartani.

A területen klímaberendezés homlokzaton: a) utólagosan csak a homlokzati felületképzéshez illeszkedve, építészeti eszközökkel esztétikus módon takartan

 

Az ingatlan előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

 

2. Az ingatlan ára:

A Budaörs, 1446/4 helyrajzi számú ingatlan ára bruttó 38.100.000,- Ft, azaz Harmincnyolcmillió-egyszázezer forint, amely 27%-os ÁFÁ-t tartalmaz.

 

A vételár összegére a pályázónak kell ajánlatot tennie.

 

3. Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

-          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

-          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-          a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult,

-          a pályázat benyújtási határidejéig 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű óvadékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

4. A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot.

 

5. Az ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap.

 

6. Az óvadék mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053-06530000 számú bankszámlájára az 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű óvadékot befizeti. A közlemény rovatba a „Óvadék 1446/4 hrsz.” szöveget kérjük feltüntetni.

 

Nem jár vissza az óvadék

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

 

A befizetett óvadék sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető.

A nyertes pályázó számára az óvadék a vételárba beszámításra kerül.

 

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30., 16:00 óra

 

8. A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

-        írásban,

-        aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

-        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

-        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: Budaörs, 1446/4 hrsz. alatti ingatlan”.

 

9. A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

-        a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét,

-        pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

-        nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát,

-        igazolás az óvadék befizetéséről

-        a pályázó által ajánlott vételár összegét,

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy:

 • a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn,
 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja,
 • nyertes pályázat esetén a vételárat egy összegben fogja az Önkormányzat részére megfizetni
 • az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg, a vételár megfizetését követően az ingatlan birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt az Önkormányzat felé,
 • az ingatlanra vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére – megismerte,
 • a hatályos magyar jogszabályok alapján Magyarországon tulajdonszerzésre jogosult.
 • az Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 1.) pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy pályázó esetében
 • elfogadja a 60 napig tartó ajánlati kötöttséget
 • a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul

 

10. A pályázatok bontása, hiánypótlás

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint ingatlanonként a megajánlott vételárat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-        a pályázó az óvadékot nem fizette be,

-        a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

11. A pályázat elbírálása

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető az adásvételi szerződés.

 

12. Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

-        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

-        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

-        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

13. Egyéb információk:

Az Nvtv. 14. § (2) és (4) bekezdései értelmében a pályázat tárgyát képező ingatlan értékesítése során a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A pályázat eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Irodáján kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-864).

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a TV2040, illetve az ingatlan.com internetes portálján.

                                   

Budaörs, 2020. augusztus 6.

 

                                                            Budaörs Város Önkormányzata

VISSZA

Eseménynaptár

2020.09

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 1. 7
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 1. 14
 2. 15
 3. 16
 4. 17
 5. 18
 6. 19
 7. 20
 1. 21
 2. 22
 3. 23
 4. 24
 5. 25
 6. 26
 7. 27
 1. 28
 2. 29
 3. 30
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig