Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Településképi véleményezési eljárás

Ügytípus megnevezése Településképi véleményezési eljárás
Az ügy leírása: Az eljárás a polgármester hatásköre, célja Budaörs építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.
Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni minden, jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkára vonatkozó építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően. Az eljárás a kérelmező által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – kérelemre indul. A kérelmezőnek a kérelem benyújtásáig a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában fel kell töltenie az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre. Az eljárásra 15 nap áll rendelkezésre.
A polgármester településképi véleményét a főépítész vagy bizonyos (általában az eddig is tervtanácsi véleményhez kötött) esetekben Budaörs Város Építészeti Tervtanácsának állásfoglalására alapozva hozza meg.
Az eljárás jogi alapja: A településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet.
Eljáró szervezeti egység: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda
Illetékességi terület: Budaörs közigazgatási területe.
Az eljárás illetéke: Az ügyintézés díjtalan.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: A településképi véleményezési eljárás megindítását megelőzően lehetőség van előzetesen a tervezett építést településképi szempontból egyeztetni a Főépítészi Irodával személyesen főépítészi fogadóórán előzetes bejelentkezés alapján, illetve digitális tervek központi e-mail címre történő megküldésével.
Javasoljuk az előzetes egyeztetés lehetőségének kihasználását a településképi érdekek előzetes tisztázására, mert ez által biztosítható, hogy a polgármester településképi véleménye az ÉTDR-be feltöltött tervekre ajánlással megadható legyen.
Az eljárást kérelemre írásban, a formanyomtatvány (településképi véleményezési kérelem) benyújtásával kitöltésével kell kezdeményezni, mely postai úton, vagy személyesen is benyújtható.
A településképi véleményezési kérelem 1 pld papír alapon személyesen, vagy postai úton benyújtva, valamint
a mellékletét képező építészeti-műszaki dokumentáció, az ÉTDR felületére feltölve, melynek tartalma:
rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,
településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
reklámelhelyezés ábrázolása,
a rendeltetés meghatározása.
A dokumentációt a kérelmezőnek, vagy meghatalmazottjának pdf/A formátumban kell az ÉTDR tárhelyére feltölteni
”előzetes szakhatósági, vagy egyéb megkeresés” formájában
a településképi véleményezés hatóságának - Budaörs Város Polgármesterének - címezve eljuttatni.
Ha a kérelmet, vagy a dokumentációt meghatalmazott nyújtja be, - a közigazgatási és hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 40.§ és 40/A. § szerinti - meghatalmazás csatolása szükséges egy eredeti, aláírt példányban.
Továbbá meglévő épületet érintő tervezéseknél az eredeti tervező hozzájárulásának csatolása is szükséges.
Az irat benyújtására nyitva álló határidő: Engedélyeztetés megindítását megelőzően.
Ügyintézési határidő: 15 nap.
I. fokon döntést hozó szerv: Budaörs Város Polgármestere
II. fokon döntést hozó szerv: Pest Megyei Állami Főépítész

VISSZA

Eseménynaptár

2024.05

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig